Medzinárodné projektyMNT-ERA.Net II - Ultracitlivé, stabilné a jednoduché v použití biosenzorické hroty pre AFM
Ultra-sensitive, stable and easy to use AFM bio sensor tips
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šnejdárková Maja CSc.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012


AWARE - Výskum welfaru zvierat v rozšírenej Európe
Animal WelfAre Research in enlarged Europe
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia: Cieľom projektu AWARE je podporovať integráciu a nárast vplyvu európskeho výskumu welfaru hospodárskych zvierat. Tieto ciele budú uskutočnené prostredníctvom vytvorenia celoeurópskej siete vedcov, učiteľov, študentov a iných účastníkov diskusie o welfare. AWARE bude organizovaný formou troch navzájom sa podporujúcich pracovných balíkov (WP). WP A „Výskum” bude mať za cieľ zvýšiť integráciu výskumu v oblasti welfaru hospodárskych zvierat podporou spolupráce založenej na vzájomnom spoznávaní, podporou vytvárania sietí a tréningom zručností potrebných na tvorbu úspešných návrhov európskych projektov vo zväčšenej Európe u motivovaných výskumníkov v nových členských krajinách zväčšenej Európy. WP B „Vzdelávanie“ bude podporovať výmenu skúseností v oblasti univerzitného vzdelávania týkajúceho sa welfaru hospodárskych zvierat, zvyšujúc možnosti mladých výskumných pracovníkov v nových členských štátoch EÚ a kandidátskych krajinách zapojiť sa do výskumu v oblasti welfaru zvierat. WP C „Uvedomenie a implementácia“ bude zameraný na podporu verejného povedomia v oblasti welfaru hospodárskych zvierat a napomáhať implementáciu európskej politiky v tejto oblasti.
Web stránka projektu: www.aware-welfare.eu
Doba trvania: 1.3.2011 - 28.2.2014


Národné projekty


TRANSMED 2 - Centrum excelentnosti pre translačný výskum v molekulárnej medicíne 2 (TRANSMED 2)
Centre of Excellence for translational research in molecular medicine (TRANSMED 2)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan CSc.
Anotácia: Podpora siete excelentných pracovísk a dobudovanie infraštruktúry na výskum molekulárnych mechanizmov ľudských ochorení a prenos nových poznatkov do medicíny
Doba trvania: 1.6.2010 - 31.5.2012


EpiNeuWel - Epigenetické, fyziologické a neurobehaviorálne aspekty welfaru hydiny
Epigenetic, physiological and neurobehavioural aspects of poultry welfare
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia: Hydinársky priemysel je z hľadiska počtu zvierat naväčším odvetvím živočíšnej výroby. Zmeny v legislatíve EU týkajúce sa chovu nosníc, náhrada klasických klietkových systémov obohatenými klietkami a alternatívnymi systémami chovu, predstavujú najväčšiu zmenu chovných systémov v histórii. To je výzva pre hydinársky priemysel i pre vedu o welfare hydiny. Spoločnou črtou všetkých častí navrhovaného projektu je inovatívny prístup k riešeniu problematiky welfaru hydiny. Štúdium vplyvu epigenetických modifikácií spôsobených prostredím na produkčné vlastnosti a welfare hydiny je v počiatkoch. Využitie selekčného prístupu k štúdiu vplyvu maternálnych hormónov na rast, produkciu a správanie potomstva predstavuje originálny prístup, ktorý využíva výhodnosť vtáčích modelov na tento druh pokusov. Definovanie welfaru prostredníctvom emócií resp. ich objektívna skumateľnosť sú dodnes kontroverznou témou. Poznanie dopamínergického systému odmeňovania v mozgu vtákov zaostáva za jeho poznaním u cicavcov. Projekt sa zameria na úlohu dopamínergického systému v súvislosti s rôznymi nepriamymi ukazovateľmi afektívnych stavov u hydiny. Rádiotelemetrické snímanie fyziologických parametrov spolu so zaznamenávaním správania poskytuje unikátnu možnosť marania úrovne welfaru bez rušivých a skresľujúcich faktorov. Môže tiež prispieť k pochopeniu regulačných mechanizmov rôznych typov správania, napr. ozobávania peria, ktoré je častým problémom vo veľkochovoch hydiny.
Doba trvania: 1.5.2011 - 30.4.2014


YEASTLIPID - Homeostáza mitochondriálnych lipidov: kvasinka Saccharomyces cerevisiae ako modelový organizmu
Mitochondrial lipid homeostasis: the yeast Saccharomyces cerevisiae as a model organism
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter CSc.
Anotácia: Cieľom je skúmanie mechanizmov, akými bunky udržujú optimálne lipidové zloženie membrán. Projekt je zameraný na skúmanie úlohy degradačných procesov v regulácii biosyntetickej dráhy, vedúcej k tvorbe mitochondriálneho fosfolipidu kardiolipínu. Špecifické ciele: 1. štúdium regulácie degradácie PG , 2. stanovenie vnútrobunkovej lokalizácie Pgc1p, 3. preskúmanie fyziologickej úlohy Pgc1p degradačnej dráhy, 4. štúdium možností funkčného nahradenia PG za CL, 5. štruktúrno-funkčné štúdie Pgc1p.
Doba trvania: 1.9.2009 - 30.4.2015


Homeostáza neutrálnych lipidov u kvasiniek: od bunkovej biológie k biotechnológii
Neutral lipid homeostasis in yeast: from cell biology to biotechnology
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hapala Ivan CSc.
Anotácia: Projekt sa zameriava na skúmanie mechanizmov homeostázy neutrálnych lipidov u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae z hľadiska možnosti zvýšenia akumulácie biotechnologicky zaujímavých lipidových molekúl (mastné kyseliny, steroidy, skvalén). V celogenómových skrínoch sa v projekte budú hľadať gény ovplyvňujúce všeobecnú biogenézu lipidových partikúl ako organel pre uskladnenie neutrálnych lipidov. Pomocou kombinácie špecifických mutácií a inhibítorov metabolizmu lipidov budu skúmané mechanizmy kontroly homeostázy jednotlivých tried neutrálnych lipidov (triglyceridy, sterol estery, skvalén) a ich akumulácie v lipidových partikulách. Poznatky získané u kvasinky S. cerevisiae budú v projekte aplikované aj na inú biotechnologicky významnú kvasinku Kluyveromyces lactis.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2015


MINAPTA - Mechanizmy interakcie malých molekúl s DNA aptamérmi
The mechanisms of interaction small molecules with DNA aptamers
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šnejdárková Maja CSc.
Anotácia: Projekt je zameraný na štúdium mechnizmov interakcie malých molekúl s DNA aptamérmi, takými ako napr.dopamín,ochratoxin,trombin.Preštudujeme termodynamické vlastnosti komplexov ligand-aptaméra kinetiku väzby ligandov s aptamérmi.S využitím molekulového inžinierstva vytvoríme diméry aptamérov so zvýšenou afinitou k ligandom.Optimalizujeme spôsob imobilizácie aptamérov na ploché povrchy a na nanočastice pomocou kalixarénov a biomometických štruktúr.Preštudujeme topografiu povrchov pomocou AFM a STM. Mechanizmy interakcie ligandov s aptamérmi preskúmame pomocou akustickej metódy, FITR a merania zeta potenciálu. Budeme analyzovať vplyv interferencií v komplexných biologických tekutinách na interakciu ligandov s aptamérmi.
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014

MITOCHROM - Molekulárna architektúra, dynamika a evolúcia chromozómov v mitochondriách kvasiniek
Molecular architecture, dynamics and evolution of chromosomes in yeast mitochondria
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter CSc.
Anotácia: Molekuly mitochondriálnej DNA (mtDNA) vytvárajú so špecifickými proteínmi komplexy nazývané nukleoidy. Tieto nukleo-proteínové štruktúry sú považované za cytologické jednotky mitochondriálnej dedičnosti. Proteínové komponenty nukleoidov sa podieľajú na procesoch replikácie, expresie a opravy mtDNA a rovnako aj segregácie genómu mitochondrií pri delení eukaryotickej bunky. Nukleoidy sú asociované s vnútornou membránou mitochondrií a viaceré nukleoidové proteíny sú podjednotkami mitochondriálnych enzymatických komplexov, čo poukazuje na úzke prepojenie mitochondriálnej dedičnosti s funkciou membrán a metabolizmom organel. Z hľadiska pochopenia molekulárnych princípov kontrolujúcich integritu a segregáciu mitochondriálneho genómu je dôležité spoznanie funkcií proteínových komponentov nukleoidov a mechanizmov zbaľovania individuálnych molekúl mtDNA do štruktúr vyššieho rádu vrátane ich molekulárnej architektúry. V predloženom projekte bude skúmaná dynamika mitochondriálneho genómu, funkcie proteínových komponentov mitochondriálnych nukleoidov a molekulárna architektúra týchto štruktúr u druhov kvasiniek, ktoré disponujú topologicky rozdielnymi formami molekúl mtDNA.
Doba trvania: 1.5.2011 - 31.10.2014


Prirodzený systém odmeňovania v mozgu, jeho dopamínergické mechanizmy a welfare hydiny
Natural brain reward system, its dopaminergic mechanisms and poultry welfare
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Košťál Ľubor CSc.
Anotácia: V poslednom období veda o welfare hodspodárskych zvierat rieši nielen praktické problémy „kvality života“ zvierat, ale prináša aj nové teórie. Mechanizmy na pozadí viacerých z týchto koncepcií majú spoločného menovateľa – prirodzený systém odmeňovania v mozgu a mezolimbický dopamínergický systém ako jeho súčasť. Jedná sa napr. o koncept welfaru založený na mechanizmoch hodnotenia odmeny v mozgu, využívajúci anticipačné správanie ako indikátor stavu systému odmeňovania (SPRUIJT et al., 2001), koncepciu využitia kognitívneho skreslenia na meranie afektívnych stavov (HARDING et al., 2004), alebo koncepciu kognitívneho obohatenia (MANTEUFFEL et al., 2009). Všetky tieto koncepcie vznikli na základe dát z cicavčích modelov a dáta, či už behaviorálne alebo neurobiologické dotýkajúce sa tejto problematiky u vtákov resp. hydiny sú len veľmi kusé. Cieľom predkladaného projektu je prispieť rozvoju koncepcií welfaru založených na prirodzenom odmeňovaní v mozgu a pochopeniu jeho dopamínergických mechanizmov u hydiny.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2013


Transport a turnover lipidov: príspevok k poznaniu mechanizmov rezistencie kvasiniek na antifungálne látky a stres
Lipid transport and turnover: contribution to the understanding of yeast resistance to antifungals and stress
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Griač Peter CSc.
Anotácia: Bunky veľmi často reagujú na zmeny vo svojom prostredí prestavbou lipidového zloženia membrán. Mnohé z týchto zmien predstavujú pre bunku stresovú záťaž, pričom za špecifickú formu stresu pre mikroorganizmus môžeme považovať pôsobenie antifungálnych látok, používaných v boji proti patogénnym kvasinkám. Molekulárne mechanizmy transportu a turnoveru lipidov, ktoré podstatnou mierou pomáhajú udržiavať optimálne lipidové zloženie membrán sú stále do značnej miery neznáme. Predkladaný projekt sa zameriava na adaptačné zmeny kvasiniek na úrovni transkripcie pri pôsobení polyénových antimykotík a na úlohu niektorých lipid transferových proteínov v odpovedi na stres. Získané výsledky prispejú k lepšiemu porozumeniu základných mechanizmov transportu a turnoveru lipidov a tiež k vypracovaniu efektívnejšej forme boja proti kvasinkovým infekciám.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2013

Úloha dopamínergického systému v neurogenéze a regenerácii mozgu vtákov
The role of dopaminergic system in neurogenesis and brain regeneration in birds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Niederová Ľubica PhD.
Anotácia: Neurogenéza, čiže vznik nových neurónov, neprebieha len v embryonálnom a skorom postembryonálnom štádiu, ale bola dokázaná aj v mozgu dospelých jedincov. Odvtedy je v centre záujmu mnohých štúdií, lebo dáva potenciál pre regeneráciu mozgu po rôznych typoch poškodení, vrátane neurodegeneratívnych ochorení. Našim cieľom je sledovať funkciu dopamínergického systému v procese neurogenézy a regenerácie mozgu spevavcov.Tie majú v porovnaní s cicavcami vyššiu mieru neurogenézy a novovzniknuté neuróny sú inkorporované do celého predného mozgu. V práci sa zameriame na štúdium regenerácie striata, ktoré je súčasťou bazálnych ganglií a zúčastňuje sa na kontrole motoriky, ale aj učenia. Výsledky našich štúdií by mohli výrazne prispieť k pochopeniu mechanizmov obnovy poškodeného striata.
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2012


Fertilita - Vplyv telesnej kondície a niektorých imunologických faktorov (CD molekúl) na fertilizačný proces u hovädzieho dobytka
Effect of body condition and some immunological factors (CD molecules) on fertilization process in cattle
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Simon Michal DrSc.
Anotácia: Predkladaný projekt vzchádza z predbežných experimentov navrhovateľov a je formulovaný tak, aby nadväzoval na výsledky ich predchádzajúcich projektov, ktoré boli zamerané na zvýšenie využiteľnosti reprodukčného potenciálu hospodárskych zvierat pomocou reprodukčných biotechnológií. Zároveň zodpovedá súčasným potrebám praxe, pre ktorú je použitie týchto metód na dosiahnutie špecifických šľachtiteľských cieľov ekonomickým i chovateľským prínosom. V predkladanom projekte budú študované mechanizmy zodpovedné za vznik reprodukčných porúch u dojníc s narušeným stupňom telesnej kondície. Výskum bude predovšetkým orientovaný na štúdium folikulogenézy s dôrazom na riešenie problémov vlpyvu stupňa telesnej kondície na vývojový potenciál oocytov, preovulačných folikulov s určením determinujúcich faktorov ovlyvňujúcich vývoj ranných embryí v podmienkach in vitro. Štúdium náhlych zmien telesnej kondície dojníc pomôže odhaliť poruchy morfologicko-funkčných kvalít, kompetenciu oocytov a ich vývojovú kapacitu po oplodnení, čo v konečnom dôsledku môže mať vážny vplyv na funkciu vaječníkov a plodnosť cicavcov.
Doba trvania: 1.5.2011 - 30.4.2014


Štúdium tkanivovej distribúcie, biochemických vlastností a funkcie CD molekúl v reprodukčnom procese hovädzieho dobytka
The study of tissue distribution, biochemical properties and functions of CD molecules in the reproductive process of cattle
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Antalíková Jana PhD.
Anotácia: Súčasťou procesu oplodnenia u cicavcov je bunková adhézia gamét, v ktorej zohrávajú úlohu aj niektoré CD molekuly. Väčšina CD molekúl sú glykoproteíny s rôznymi funkciami v imunitnom systéme, niektoré z nich však boli popísané aj na gamétach. Cieľom predkladaného projektu je štúdium expresie a lokalizácie CD molekúl na pohlavných bunkách a tkanivách hovädzieho dobytka, so zameraním na analýzu molekuly CD9, tvoriacej komplexy s inými molekulami v rámci tetraspanínového webu, identifikáciu jej partnerských molekúl a ich účasti v procese oplodnenia. Pri týchto experimentoch využijeme protilátky rozpoznávajúce antigény býčích spermií a uskutočníme ich cytometrickú, histochemickú a biochemickú analýzu. Súčasťou projektu bude aj podrobná biochemická a funkčná analýza molekúl CD46 a CD52 na spermiách, oocytoch, a embryách hovädzieho dobytka s využitím mAb IVA-520 a IVA-543, ako aj štúdium zmien expresie a modifikáciu týchto molekúl počas procesov epidydimálnej maturácie, kapacitácie a akrozómovej reakcie spermií.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2015


Sekrécia mastných kyselín u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
Fatty acid secretion in the yeast Saccharomyces cerevisiae
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr.Holič Roman PhD.
Anotácia: Projekt sa zaoberá skúmaním mechanizmov sekrécie a príjmu mastných kyselín u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. Primárne sa budú v projekte pomocou celogenómových analýz hľadať gény zúčastňujúce sa kontroly sekrécie mastných kyselín kvasinkovými bunkami. Proces sekrécie je veľmi málo preskúmaný, podľa doteraz publikovaných prác úzko súvisí s príjmom externých mastných kyselín bunkami kvasiniek. Preto je možné očakávať, že v celogenómových analýzach budú identifikované aj gény zapojené do príjmu externých mastných kyselín. Získané poznatky by mohli prispieť k objasneniu mechanizmov ochrany buniek pred lipotoxickým účinkom voľných mastných kyselín a uplatnenie nájdu tiež v biotechnológii pri produkcii mastných kyselín kvasinkami.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2015


Lipotoxicita u kvasiniek: mechanizmy ochrany pri akumulácii mastných kyselín a skvalénu
Lipotoxicity in yeast: mechanisms of protection against accumulated fatty acids and squalene
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr.Holič Roman PhD.
Anotácia: Projekt základného výskumu sa zaoberá mechanizmami ochrany kvasinky Saccharomyces cerevisiae pred lipotoxickým účinkom dvoch lipofilných látok s odlišnou štruktúrou a pôvodom – skvalénu a kyseliny ricínolejovej. Skvalén je izoprenoid, ktorý vzniká v kvasinke ako prekurzor syntézy ergosterolu. Kyselina ricínolejová je nenasýtená hydroxylovaná mastná kyselina, ktorá bude v kvasinkách produkovaná po heterológnej expresii cudzorodého génu kódujúceho hydroxylačný enzým. Pomocou širokého spektra biochemických, molekulárnobiologických a genomických metód sa v projekte zameriame na dva mechanizmy bunkovej ochrany pred lipotoxickými látkami – zvýšenie skladovacej kapacity kvasinkovej bunky pomocou stimulácie tvorby lipidových partikúl a sekréciu ako nový spôsob detoxifikácie lipofilných látok. Získané poznatky pomôžu objasniť mechanizmy lipotoxicity skvalénu a kyseliny ricínolejovej v kvasinkách a všeobecné mechanizmy, ktorými sa eukaryotické bunky (vrátane ľudských) chránia pred toxicitou lipidov. Výsledky môžu tiež byť aplikované na zvýšenie produkcie týchto dvoch priemyselne významných lipidových látok v kvasinkách.
Doba trvania: 1.7.2012 - 31.12.2015

späť na začiatok