Aktuality

EUWelNetlogoLo

Naše pracovisko sa stalo v roku 2012 partnerom úspešného konzorcia 26 partnerov zo 16 krajín (Rakúsko, Belgicko, Česko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia), ktoré získalo ročný pilotný projekt Generálneho direktorátu Európskej komisie pre zdravie a ochranu spotrebiteľa (DG Sanco) 'Coordinated European Welfare Network' (EUWelNet) v rámci výzvy SANCO 2012/10293. Cieľom projektu, ktorý bol zahájený v decembri 2012 je:
- vytvoriť sieť technických, vedeckých a vzdelávacích zdrojov týkajúcich sa welfaru zvierat, nezávislú od privátnych individuálnych záujmov, ktorá odráža geografickú a kultúrnu diverzitu Únie;
- na základe niekoľkých špecifických príkladov legislatívy EÚ a podľa vedecky stanovenej metodológie zozbierať a zanalyzovať dostupné dáta pre stanovenie prekážok/problémov v implementácii legislatívy EÚ vzťahujúcich sa k nedostatočným znalostiam v rôznych oblastiach EÚ;
- na základe niekoľkých špecifických príkladov legislatívy EU vyvinúť a implementovať stratégie založené na transfere znalostí kompetentným autoritám a zainteresovaným subjektom s cieľom zlepšiť pochopenie a implementáciu legislatívy;
- monitorovať, hlásiť a analyzovať vplyv rôznych znalostných stratégií implementovaných v pilotnom projekte a priniesť závery ohľadom uskutočniteľnosti a možných podmienkach, za ktorých by Únia mohla podporovať Koordinovanú európsku sieť pre welfare zvierat.


Pasted Graphic
Významnou aktivitou ÚBGŽ SAV je koordinácia projektu Výskumno-vzdelávacieho centra excelentnosti APVV „Biomembrány: štruktúra a dynamika membrán vo vzťahu k bunkovým funkciám“. Toto Centrum excelentnosti združuje 15 laboratórií z 8 pracovísk SAV, VŠ a rezortu pôdohospodárstva. Uplynulý rok bol posledným rokom riešenia tohto projektu. Úspešná činnosť Centra excelentnosti je podľa nášho názoru dôležitým krokom k integrácii membranologického výskumu na Slovensku. Vyvrcholením činnosti v r. 2011 bolo usporiadanie záverečného workshopu informujúceho o aktivitách jednotlivých partnerov i projektu ako celku.


BIOECOGEN
Pri ÚBGŽ SAV pracuje občianske združenie "BIOECOGEN", ktoré vzniklo v r. 1997 transformáciou pôvodnej rovnomennej nadácie. Cieľom činnosti združenia je podporovať vedecko-výskumné projekty ústavu, no v prvom rade vytvoriť pre mladých výskumných pracovníkov, doktorandov a diplomantov priaznivé podmienky pre ich vedecko-výskumnú činnosť, vrátane podpory ich účasti na domácich a zahraničných podujatiach. OZ BIOECOGEN sa v r. 2011 podieľalo na organizovaní hodnotiaceho workshopu Biomembrány 2011 v Smoleniciach a seminára počas “Dňa otvorených dverí” v rámci týždňa vedy. Prostriedky OZ získava prostredníctvom svojich členov od domácich i zahraničných sponzorov.


AWARElogoLo

V marci roku 2011 začal v rámci výzvy KBBE 2010.1.3-04 7. rámcového programu projekt pod názvom Animal WelfAre Research in an enlarged Europe (AWARE), ktorý združuje 14 partnerov z 13 krajín. Cieľom koordinačnej a podpornej akcie AWARE 7. rámcového programu je podpora integrácie a zvýšenie vplyvu európskeho výskumu v oblasti vytvárania dobrých životných podmienok hospodárskych zvierat (pohody zvierat) vytvorením celoeurópskej siete vedeckých a pedagogických pracovníkov, študentov a siete subjektov zapojených do prenosu a realizácie poznatkov v danej oblasti. Naše pracovisko je koordinátorom jednej z troch pracovných skupín, ktorej činnosť je zameraná na podporu výskumu v oblasti welfaru hospodárskych zvierat v nových členských krajinách EU a posilnenie spolupráce a zosieťovanie s pracoviskami s vyspelým výskumom v tejto oblasti.